ik sta 

achter je

✅gespecialiseerd in 21 rechtsgebieden

 Stel je juridische vraag:

✅je krijgt dezelfde dag antwoord

Aansprakelijkheidsrecht

Created with Sketch.

Mijn rechtenstudenten weten de weg in de regels van het aansprakelijkheidsrecht. Of het nu gaat om:

✅ het bepalen van enige aansprakelijkheid; 

✅ aansprakelijkheidsstelling;
✅ bepalen en verhalen van schade;
✅ afweren van enige aansprakelijkheid;
✅ onderhandelen met veroorzaker of slachtoffer;
✅ voeren van procedures;
✅ verhalen van schade bij de verzekeraar;
✅ onderhandelen met de schaderegelaar;
✅ enz.

Als je een vraag hebt over het aansprakelijkheidsrecht, aarzel dan niet om mij telefonisch, per e-mail of via de Live Chat te contacteren.

Mijn rechtenstudenten weten de weg in de regels van het arbeidsrecht. Of het nu gaat om:

✅ de arbeidsovereenkomst zelf;
✅ de relatie met de werkgever of collega’s;
✅ de arbeidsomstandigheden of wijzigingen daarin;
✅ ziekte tijdens of door het werk;
✅ re-integratie;
✅ regulier ontslag of ontslag op staande voet;
✅ concurrentie-of geheimhoudingsbedingen;
✅ het opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten; opzeggingen bij het CWI of kantonrechter;
✅ het niet of te laat betalen van loon; 
✅ enz.

Als je een vraag hebt over het arbeidsrecht, aarzel dan niet om mij telefonisch, per e-mail of via de Live Chat te contacteren.

Mijn rechtenstudenten weten de weg in de regels van het bestuursrecht. Of het nu gaat om:

✅ sociaal zekerheidsrecht (het verkrijgen van en problematiek omtrent uitkeringen);
✅ verkeershandhaving;
✅ milieuvergunningen;
✅ ruimtelijke ordeningsrecht (besluiten in het kader van bestemmingsplannen);
✅ bouwrecht (dit regelt de verlening van bouwvergunningen, aanlegvergunningen en handhavingsbeleid);
✅ subsidies;
✅ onderwijs- en waterschapszaken;
✅ het schrijven van bezwaarschriften of beroepschriften tegen een schriftelijk besluit van een bestuursorgaan;
✅ het voeren van een beroepsprocedure bij de bestuursrechter tegen het afwijzen van een bezwaar-of beroepschrift;
✅ het vragen van een voorlopige voorziening aan de bestuursrechter;
✅ enz.

Als je een vraag hebt over het bestuursrecht, aarzel dan niet om mij telefonisch, per e-mail of via de Live Chat te contacteren.

Mijn rechtenstudenten weten de weg in de regels van het burenrecht. Of het nu gaat om:

✅ overhangende takken; 
✅ doorgeschoten wortels; 
✅ ontneming van (zon)licht; 
✅ hinder in welke vorm (rumoer, trillingen, stank, rook of gassen etc.) dan ook; 
✅ gebruik van aangrenzend openbaar of stromend water; 
✅ waterafvoer; 
✅ het hebben van beplanting op de erfafscheiding; 
✅ afgescheiden vruchten; 
✅ afbakening grensloop tussen erven; 
✅ de bepaling van een onzekere grens; 
✅ afsluiting van een erf; 
✅ de oprichting van een scheidsmuur/erfafscheiding; 
✅ het uitzicht op erven; 
✅ de goot van de buren; 
✅ bouwwerken uitstekend over de grens; 
✅ dreigende instorting van een bouwwerk; 
✅ het tijdelijk gebruik van het erf van de buren voor werkzaamheden, noodwegen, watergrenzen; 
✅ enz. 

Als je een vraag hebt over het burenrecht, aarzel dan niet om mij telefonisch, per e-mail of via de Live Chat te contacteren.

Consumentenrecht

Created with Sketch.

Mijn rechtenstudenten weten de weg in de regels van het consumentenrecht. Of het nu gaat om:

✅ het optreden bij of tegen wanprestatie; 
✅ het ontbinden of vernietigen van de overeenkomst; 
✅ garanties waarborgen; 
✅ oplichting en bedrog; 
✅ het innen van betalingen en boetes; 
✅ het toetsen aan de conformiteitseis; 
✅ het uitleggen van de overeenkomst; 
✅ enz.

Als je een vraag hebt over het consumentenrecht, aarzel dan niet om mij telefonisch, per e-mail of via de Live Chat te contacteren.

Contracten- en Verbintenissenrecht

Created with Sketch.

Mijn rechtenstudenten weten de weg in de regels van het contracten- en verbintenissenrecht. Of het nu gaat om:

✅ het optreden of verweren bij wanprestatie; 
✅ het afdwingen van leveringen; 
✅ het terugvorderen van betalingen; 
✅ het ontbinden en opzeggen van overeenkomsten; 
✅ verhalen van leningen; 
✅ het uitleggen/opstellen of vernietigen van (huur-, arbeids-, koop-, franchise-, licentie-, leverantie-)overeenkomsten; 
✅ het uitleggen en opstellen van algemene voorwaarden; 
✅ enz.

Als je een vraag hebt over het contracten- en verbintenissenrecht, aarzel dan niet om mij telefonisch, per e-mail of via de Live Chat te contacteren.

Mijn rechtenstudenten weten de weg in de regels van het erfrecht. Of het nu gaat om:

✅ wie zijn erfgenamen?; 
✅ wie regelt de erfenis als er geen testament is?; 
✅ moet ik een erfenis aanvaarden of verwerpen?; 
✅ hoe werkt de procedure bij beneficiair aanvaarden van een erfenis?; 
✅ hoe kan ik een erfenis verwerpen?; 
✅ enz.

Als je een vraag hebt over het erfrecht, aarzel dan niet om mij telefonisch, per e-mail of via de Live Chat te contacteren.

Mijn rechtenstudenten weten de weg in de regels van het fiscaal recht. Of het nu gaat om:

✅ de keuze voor de meest optimale fiscale constructie; 
✅ onterechte aanvullende aanslagen; 
✅ incorrecte vaststellingen van aanslagen; 
✅ het begeleiden van particulieren bij door de FIOD ingestelde onderzoeken naar o.a. belastingfraude; 
✅ het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures (De Belastingdienst, Gerechtshof en Hoge Raad); 
✅ het treffen van betalingsregelingen teneinde een reële betalingsregeling te treffen; 
✅ enz.

Als je een vraag hebt over het fiscaal recht, aarzel dan niet om mij telefonisch, per e-mail of via de Live Chat te contacteren.

Mijn rechtenstudenten weten de weg in de regels van het huurrecht. Of het nu gaat om:

✅ een verhoging van de huurprijs; 
✅ overlast van of ruzie met de buren; 
✅ huurschulden door de partij die van je huurt; 
✅ opzegging van de huur; 
✅ ontbinden van het huurcontract wegens wanprestatie; 
✅ het opstellen van huurovereenkomsten voor bedrijfs- en woonruimte; 
✅ het afdwingen van onderhoudsverplichtingen; 
✅ slecht huurderschap; 
✅ slecht verhuurderschap; 
✅ problemen met onderhuur; 
✅ dringend eigen gebruik; 
✅ enz.

Als je een vraag hebt over het huurrecht, aarzel dan niet om mij telefonisch, per e-mail of via de Live Chat te contacteren.

Hypotheek en lenen

Created with Sketch.

Mijn rechtenstudenten weten de weg in de regels van hypotheken en leningen. Of het nu gaat om:

✅ het verhalen van leningen of betalingstermijnen; 
✅ het innen van boetes; 
✅ het verweer op de inning van boetes; 
✅ onderhandelingen met instellingen omtrent betalingen; 
✅ geschillen met geldschieters; 
✅ geschillen met kopers en verkopers; 
✅ geschillen met banken; 
✅ geschillen met hypotheekadviseurs; 
✅ het opstellen van eisen/conclusies en verweren bij geschilleninstanties; 
✅ onenigheden met notarissen/makelaars en taxateurs; 
✅ enz. 

Als je een vraag hebt over hypotheken en leningen, aarzel dan niet om mij telefonisch, per e-mail of via de Live Chat te contacteren.

Mijn rechtenstudenten weten de weg in de regels van het incassorecht. Of het nu gaat om:

✅ hoe kan ik mijn schulden oplossen?;

✅ wat zijn de voorwaarden voor toelating tot de wettelijke schuldsanering?;

✅ ben ik aansprakelijk voor de schulden van mijn kind?;

✅ hoe dien ik een klacht in tegen mijn bewindvoerder?;
✅ wat kan ik doen als ik een huurachterstand heb?;

✅ mag mijn water of energie worden afgesloten bij een betalingsachterstand?;

✅ hoe werkt beslaglegging op mijn inboedel, bankrekening of loonbeslag?;

✅ waar kan ik een klacht over een deurwaarder indienen?;

✅ incassobureau's;

✅ debiteurenbewaking; 
✅ het vorderen van onterecht betaalde bedragen en het verhalen van de daarmee gemoeide kosten; 
✅ het innen van openstaande vorderingen en het verhalen van de daarmee gemoeide kosten; 
✅ het bemiddelen met leveranciers; 
✅ het voeren van incassoprocedures; 
✅ gerechtelijke procedures over geldvorderingen hoger dan € 25.000;
✅ het tot zekerheid van je vordering conservatoir beslag laten leggen op vermogensbestanddelen;
✅ het faillissement van je debiteur aanvragen;
✅ enz.

Als je een vraag hebt over het incassorecht, aarzel dan niet om mij telefonisch, per e-mail of via de Live Chat te contacteren.

Intellectueel eigendomsrecht

Created with Sketch.

Mijn rechtenstudenten weten de weg in de regels van het intellectueel eigendomsrecht. Of het nu gaat om:

✅ het onderzoek naar oudere merken en/of handelsnaamrechten; 
✅ het kiezen van beschermingsconstructies voor jouw intellectuele eigendom; 
✅ het nemen van passende maatregelen ter bescherming van je auteurs- en/of merkenrecht tegen inbreuken; 
✅ het verkrijgen van een daarbij passende schadevergoeding; 
✅ enz.

Als je een vraag hebt over het intellectueel eigendomsrecht, aarzel dan niet om mij telefonisch, per e-mail of via de Live Chat te contacteren.

Mijn rechtenstudenten weten de weg in de regels van het jeugdrecht. Of het nu gaat om:

✅ hoe kunnen erkende gedragsinterventie worden ingezet?; 
✅ hoe regel je aanmelden/reserveren van hulp voorafgaand aan vonnis?; 
✅ hoe zet GI (Gecertificeerde Instelling) of reclasseringsorganisatie jeugdhulp in die in strafrechtelijke beslissing zit?; 
✅ is de gemeente verantwoordelijk voor jeugdhulp en jeugdreclassering voor jongeren van 18+?; 
✅ wat is een strafrechtelijke beslissing in kader van Jeugdwet?; 
✅ wat wordt verstaan onder het jeugdstrafrecht?; 
✅ welke gemeente is verantwoordelijk voor financiering van jeugdreclassering en jeugdhulp?; 
✅ enz. 

Als je een vraag hebt over het jeugdrecht, aarzel dan niet om mij telefonisch, per e-mail of via de Live Chat te contacteren.

Mijn rechtenstudenten weten de weg in de regels van letselschade. Of het nu gaat om:

✅ welke schade wordt vergoed?; 
✅ heb ik recht op een schadevergoeding na een ongeval?; 
✅ is de tegenpartij aansprakelijk?; 
✅ wat zijn de kosten van juridische hulp?; 
✅ wat wordt onder letselschade verstaan?; 
✅ wanneer wordt de schade vergoed?; 
✅ hoe werkt het letselschadetraject bij een verkeersongeval?; 
✅ wat is de hoogte van de schadevergoeding?; 
✅ enz. 

Als je een vraag hebt over letselschade, aarzel dan niet om mij telefonisch, per e-mail of via de Live Chat te contacteren.

Mijn rechtenstudenten weten de weg in de regels van mediation. Of het nu gaat om:

✅ samenwerkingsconflicten (collega's of maatschap); 
✅ conflicten tussen werkgevers en werknemers; 
✅ conflicten tussen werkgevers en vakbonden; 
✅ conflicten tussen leveranciers en afnemers; 
✅ andere zakelijke geschillen; 
✅ conflicten tussen vrienden, collega's of kennissen; 
✅ familieconflicten, echtscheiding, omgangsregeling, erfenis; 
✅ arbeidsconflicten; 
✅ gijzelingsacties; 
✅ enz. 

Als je een vraag hebt over mediation, aarzel dan niet om mij telefonisch, per e-mail of via de Live Chat te contacteren.

Onroerend Goedrecht

Created with Sketch.

Mijn rechtenstudenten weten de weg in de regels van het onroerend goedrecht. Of het nu gaat om:

✅ wat is een verborgen gebrek?; 
✅ welke zaken kunnen onder de ontbindende voorwaarden vallen?; 
✅ hoeveel dagen bedenktijd heb ik?; 
✅ waar kan ik een klacht over de notaris indienen?; 
✅ enz.

Als je een vraag hebt over het onroerend goedrecht, aarzel dan niet om mij telefonisch, per e-mail of via de Live Chat te contacteren.

Pensioenrecht en Pensioenwet

Created with Sketch.

Mijn rechtenstudenten weten de weg in de regels van het pensioenrecht. Of het nu gaat om:

✅ hoe kan ik mijn pensioen aanvragen?;
✅ hoeveel pensioen bouw ik op?; 
✅ kan ik mijn opgebouwde pensioen omzetten naar een partnerpensioen of een ouderdomspensioen?; 
✅ waar heb ik recht op als ik met pensioen ga?; 
✅ wat gebeurt er met mijn pensioen als ik van baan verander?; 
✅ wat gebeurt er met mijn pensioen als ik eerder stop met werken?; 
✅ wat is een nabestaandenpensioen?; 
✅ welke gevolgen zijn er als ik doorwerk na mijn AOW (pre-)pensioen of VUT?; 
✅ kan ik mijn kleine pensioentjes samenvoegen?; 
✅ tot wanneer kan een pensioenfonds achterstallige pensioenpremie opeisen?; 
✅ bouw ik pensioen op als ik (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raak of werkloos word?; 
✅ checklist met pensioen gaan; 
✅ enz.

Als je een vraag hebt over de regels van het pensioenrecht, aarzel dan niet om mij telefonisch, per e-mail of via de Live Chat te contacteren.

Personen- en Familierecht

Created with Sketch.

Mijn rechtenstudenten weten de weg in de regels van het personen- en familierecht. Of het nu gaat om:

✅ echtscheiding (ouderschapsplan, scheiding van tafel en bed en ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed); 
✅ voorlopige voorzieningen die gelden tijdens de scheidingsprocedure over het gebruik van de woning, de toevertrouwing van de kinderen, omgangsregeling en alimentatie; 
✅ boedelverdelingen tussen erfgenamen en tussen partners na echtscheiding of na beëindiging van een samenwoning; 
✅ alimentaties en bijstandsverhaalzaken; 
✅ gedragsvoorzieningen (en omgangsregelingen); 
✅ ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen; 
✅ erkenning en ontkenning vaderschap; 
✅ adoptie; 
✅ leerplichtzaken; 
✅ naamswijziging; 
✅ wijziging huwelijkse voorwaarden en andere speciale verzoeken; 
✅ ontheffing en ontzetting van het ouderlijk gezag; 
✅ enz.

Als je een vraag hebt over personen- en familierecht, aarzel dan niet om mij telefonisch, per e-mail of via de Live Chat te contacteren.

Mijn rechtenstudenten weten de weg in de regels van het strafrecht. Of het nu gaat om:

✅ rijbewijs ingevorderd; 
✅ economische delicten; 
✅ verkeersstrafrecht, zoals snelheidsovertredingen, rijden onder invloed en ingevorderd rijbewijs; 
✅ opiumwetzaken; 
✅ vermogensdelicten, zoals diefstal, verduistering, oplichting en afpersing; 
✅ valsheid in geschrifte; 
✅ witwassen en ontneming; 
✅ fraude, zoals belastingfraude en bankbreuk; 
✅ tenuitvoerlegging voorwaardelijke sancties; 
✅ strafbeschikkingen en transacties; 
✅ uitlevering; 
✅ overlevering op grond van een Europees Aanhoudingsbevel (EAB); 
✅ enz.
 

Als je een vraag hebt over het strafrecht, aarzel dan niet om mij telefonisch, per e-mail of via de Live Chat te contacteren.

Uitkeringen en Sociale zekerheidsrecht 

Created with Sketch.

Mijn rechtenstudenten weten de weg in de regels van uitkeringen en sociale zekerheidsrecht. Of het nu gaat om:

✅ als ik vergeten ben een toeslag aan te vragen kan ik deze dan nog met terugwerkende kracht ontvangen?; 
✅ ik heb een bijstandsuitkering. Moet ik mijn vakantie melden bij de gemeente?; 
✅ moet ik elk soort werk accepteren als ik in de bijstand zit?; 
✅ wat is een tegenprestatie in de bijstandswet?; 
✅ moet je werk in een zogenaamd Work-first project accepteren?; 
✅ is het doen van vrijwilligerswerk mogelijk met een bijstandsuitkering?; 
✅ kan ik een toeslag op mijn uitkering krijgen?; 
✅ ik krijg als vrijwilliger een onkostenvergoeding. Heeft dit gevolgen voor mijn bijstandsuitkering?; 
✅ wanneer is er volgens de bijstand sprake van samenwonen?;
✅ ik heb een LAT-relatie heeft dat gevolgen voor mijn bijstandsuitkering?; 
✅ enz. 

Als je een vraag hebt over de regels van uitkeringen en sociale zekerheidsrecht, aarzel dan niet om mij telefonisch, per e-mail of via de Live Chat te contacteren.

Verzekeringsrecht

Created with Sketch.

Mijn rechtenstudenten weten de weg in de regels van het verzekeringsrecht. Of het nu gaat om:

✅ een geschil met de verzekeraar;
✅ een geschil over een afgesloten verzekeringspolis of beroepsaansprakelijkheids-, reis-, brand-, inboedel- of opstalverzekering etc.;
✅ de beperking van uw bedrijfsrisico's;
✅ een geschil over uw arbeidsongeschiktheidsverzekering;
✅ een geschil met een sommenverzekeraar over bijvoorbeeld een ongevallenpolis of een inzittendenverzekering;
✅ enz. 

Als je een vraag hebt over het verzekeringsrecht, aarzel dan niet om mij telefonisch, per e-mail of via de Live Chat te contacteren.