Privacybeleid & Algemene Voorwaarden

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over je gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt je IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. 


Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door je browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. 


Je kunt het opslaan van cookies voorkomen door in je browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Ik wijs je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kun je het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief je IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde "opt-out browser add-on" te downloaden en installeren: Je kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op je website geplaatst, dat zorgt dat je gegevens niet meer worden verzameld als je deze website bezoekt.


Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vind je bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Ik wijs je erop dat op deze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen. 


  

Algemene Voorwaarden CAEP Nederland


1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op eenieder die een beroep doet op de dienstverlening van CAEP Nederland (hierna: ‘CAEP’). In deze algemene voorwaarden zal met de term Cliënt bedoeld worden eenieder die een beroep doet op de dienstverlening van CAEP.

1.2. CAEP is een organisatie dat opgericht is naar Nederlands recht;

met als doelstelling het verlenen van rechtshulp en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het verlenen van rechtshulp in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

1.3. De in paragraaf 1.2 vermelde dienst wordt verleend namens CAEP door studenten van een universiteit in Nederland die verbonden zijn aan CAEP. Dit onder begeleiding van een Advocaat, die verbonden zijn met CAEP (hierna beide genoemd: de Medewerkers).


2. Werkwijze

2.1. CAEP werkt niet met een inloopspreekuur maar op basis van een afspraak. Onder geen beding wordt telefonische rechtshulp verleend aan een persoon, niet zijnde een Cliënt.

2.2. CAEP is niet verplicht om een zaak in te nemen. Verwezen wordt naar hoofdstuk 3 (“Het niet­innemen van een zaak”).

2.2. De in paragraaf 1.2 vermelde dienst zal per Cliënt steeds verleend worden door twee Medewerkers, zulks met het recht van vervanging door andere Medewerkers die niet bij het innemen van de zaak van de Cliënt waren betrokken. Deze andere Medewerkers zijn aldus gerechtigd de Cliënt tevens de in paragraaf 1.2 vermelde dienst te verschaffen.

2.3. Medewerkers zijn op parttime basis werkzaam bij CAEP. Derhalve is het niet mogelijk voor de Cliënt om op elk gewenst tijdstip contact op te nemen met de Medewerkers om antwoord te krijgen op een vraag. Medewerkers streven ernaar om zo spoedig mogelijk contact met de Cliënt op te nemen.

2.4. Het al dan niet opvolgen van het advies van Medewerkers, ongeacht waar of wanneer dit verstrekt wordt, is de verantwoordelijkheid van de Cliënt.

2.5. Van de Cliënt wordt verwacht dat hij of zij de benodigde informatie en documenten zo spoedig mogelijk verstrekt aan Medewerkers. Indien de Cliënt niet (alle) benodigde informatie en documenten heeft meegenomen naar het Aanvraaggesprek, dan wordt de Cliënt verzocht ­ afhankelijk van de aard van de zaak ­ om ofwel terug te komen op een andere afspraak ofwel om de ontbrekende stukken na te zenden.

2.6. De werkzaamheden van CAEP zijn niet gratis. Indien kosten gemaakt moeten worden, en Cliënt daar vooraf door CAEP over is verwittigd, dan wel deze kosten onlosmakelijk verbonden zijn met het verlenen van rechtshulp als bedoeld in paragraaf 1.2 is de Cliënt ook gehouden tot het vergoeden van deze kosten. Post­, telefoon,­ en telefaxkosten zijn onlosmakelijk verbonden met het verlenen van rechtshulp en dienen derhalve te worden vergoed. 

2.7. CAEP kan besluiten, in door het Bestuur aangewezen zaken of typen zaken, in het kader van het verlenen van rechtshulp in de ruimste zin als bedoeld in paragraaf 1.2, deze rechtshulp te verlenen op basis van het no­cure, no­pay­principe. Met Cliënt wordt van te voren een bedrag overeengekomen (‘Pay’) waartoe CAEP gerechtigd is indien in de aangewezen zaak of type zaak een bepaalde uitkomst (‘Cure’) wordt bereikt.


3. Het niet­innemen van een zaak

3.1. Medewerkers kunnen beslissen om een zaak niet in te nemen. Dit kan; bijvoorbeeld onder de volgende omstandigheden (deze opsomming is niet limitatief):

­-De zaak betreft geheel of gedeeltelijk een niet­juridische aangelegenheid;

­-De zaak betreft een rechtsgebied waarin CAEP geen rechtshulp biedt;

­-De Cliënt vertoont agressie op, tijdens of na een afspraak, ongeacht tegen wie gericht. Bij het vertonen van agressie kan ook aangifte gedaan worden bij de politie. Agressie kan aanleiding zijn om een zaak alsnog te sluiten, de Cliënt te weren van afspraken of aangifte te doen bij de politie;

­-Er bestaat naar het oordeel van Medewerkers een (te) lage kans op een de Cliënt tot wezenlijk voordeel strekkende uitkomst, gelet op de op het moment van het innemen van de zaak bij CAEP feitelijk aanwezige kennis;

­-De Cliënt verzwijgt of verstrekt opzettelijk geen of onjuiste gegevens die relevant zijn voor de dienstverlening in de zin van paragraaf 1.2;

­-De Cliënt heeft alvorens of in de loop van de behandeling door CAEP een andere belangenbehartiger ingeschakeld in dezelfde zaak, welke niet verbonden is aan CAEP.

3.2. Indien Medewerkers besluiten om de zaak niet in te nemen, zullen zij waar mogelijk de Cliënt doorverwijzen naar een Advocaat of een derde. Aan een doorverwijzing (of het achterwege laten daarvan) kan de Cliënt geen rechten ontlenen.


4. Sluiting van de zaak van de Cliënt

4.1. Afgezien van de mogelijkheid tot sluiting van de zaak wegens doorverwijzing zoals beschreven in paragraaf 3.1, kunnen Medewerkers tevens besluiten om de behandeling van de zaak van de Cliënt te beëindigen in andere gevallen.

4.2. De in, de vorige paragraaf genoemde, gevallen kunnen bijvoorbeeld zijn:

-­Medewerkers kunnen de Cliënt niet verder van dienst zijn, omdat zij de zaak (succesvol) hebben afgerond.

­-Het niet nakomen van gemaakte afspraken aan de zijde van de Cliënt.

­-De Cliënt vertoont agressie, ongeacht tegen wie gericht. In het verleden vertoonde agressie kan aanleiding zijn om een zaak alsnog te sluiten, de Cliënt te weren van afspraken of aangifte te doen bij de politie.

­-Er bestaat naar het oordeel van Medewerkers een (te) lage kans op een de Cliënt tot wezenlijk voordeel strekkende uitkomst, gelet op de op het moment van het innemen van de zaak bij CAEP feitelijk aanwezige kennis.

­-De Cliënt verzwijgt of verstrekt opzettelijk geen of onjuiste gegevens die relevant zijn voor de dienstverlening in de zin van paragraaf 1.2.

­-De Cliënt heeft alvorens of in de loop van de behandeling door CAEP een andere belangenbehartiger ingeschakeld in dezelfde zaak, welke niet verbonden is aan CAEP.


Deze opsomming is niet limitatief.

4.3. Indien CAEP overgaat tot het sluiten van de zaak, zal de Cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Indien mogelijk en naar gelang van de aard en omstandigheden van de zaak zal CAEP de Cliënt doorverwijzen naar een derde.


5. Exoneratie

5.1. Medewerkers zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk. Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit, of in verband met de uitvoering van werkzaamheden – daaronder inbegrepen feitelijk of juridisch onjuiste of vertraagde adviezen – is uitgesloten. De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover er sprake is van schade die het rechtstreekse gevolg is van een bewust roekeloze of een opzettelijke tekortkoming.

5.2. De aansprakelijkheid van CAEP is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de uitkering van de verzekeraar van CAEP in het desbetreffende geval.


5.3. CAEP treft geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van haar website en de informatie daarop, of de onmogelijkheid om de website en de informatie daarop te gebruiken.


6. Vrijwaring

6.1. De Cliënt vrijwaart CAEP voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan een ander dan CAEP toerekenbaar is.

6.2. Indien CAEP uit dien hoofde door derden wordt aangesproken, dan is de Cliënt gehouden CAEP zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem of haar in dat geval verwacht mag worden (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot het optreden als partijgetuige).

6.3. Mocht de Cliënt in gebreke blijven met het nemen van adequate maatregelen, dan is CAEP, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van CAEP en derden die daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Cliënt.


7. Bewaring van het dossier

7.1. CAEP zal uiterst zorgvuldig omgaan met de (persoons)gegevens van de Cliënt.

7.2. Gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit nodig is voor de dienstverlening zoals omschreven in paragraaf 1.2.

7.3. Het dossier van de Cliënt wordt vijf jaar bewaard in het archief van CAEP.


8. Klachtenprocedure

8.1. Indien de Cliënt een klacht heeft over de wijze van uitvoering van de in de paragraaf 1.2 vermelde dienst, dan dient de Cliënt allereerst de klacht met de desbetreffende Medewerkers te bespreken.

8.2. Indien dit niet leidt tot een adequate oplossing, dan kan de Cliënt de klacht kenbaar maken aan het Bestuur van CAEP. Dit kan door de klacht per post in te sturen naar het Heiveld 35, 4891VD te Rijsbergen, t.a.v. het bestuur.

8.3. De Cliënt dient bij het indienen van de klacht, naast zijn of haar persoonsgegevens, tevens zo precies mogelijk aan te geven waar hij of zij ontevreden over is en wat een passende oplossing zou zijn. Indien mogelijk dient de Cliënt gegevens te verstrekken die relevant zijn voor de klacht.

8.4. Het bestuur van CAEP zal vervolgens zo spoedig mogelijk reageren.


9. Toepasselijk recht en geschillen

9.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen CAEP en de Cliënt is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

9.2. Uitsluitend de Rechtbank Zeeland-West-Brabant is bevoegd kennis te nemen van enig geschil tussen CAEP en Cliënt, tenzij de wet anders voorschrijft. Niettemin heeft CAEP het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

9.3. Partijen zullen niet een beroep op de rechter doen alvorens zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.


10. Vindplaats, wijziging en uitleg van de Algemene Voorwaarden

10.1. Deze algemene voorwaarden zullen kosteloos worden toegezonden aan de Cliënt. De algemene voorwaarden zijn tevens gepubliceerd op de website van CAEP en kunnen, indien gewenst, aan de Cliënt ter hand worden gesteld voorafgaande aan of tijdens het bezoek bij de afspraken van CAEP.

10.2. CAEP heeft het recht om een of meer bedingen van deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt, dan tast dit de geldigheid van deze algemene voorwaarden in het geheel niet aan.

10.3. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met de Cliënt, tenzij de Cliënt de laatste versie van de algemene voorwaarden opnieuw heeft aanvaard.

10.4. De Nederlandse versie van de algemene voorwaarden is bepalend voor de uitleg van de algemene voorwaarden. De Nederlandse versie van de algemene voorwaarden prevaleert met betrekking tot de uitleg van de algemene voorwaarden boven de Engelse versie van de algemene voorwaarden.

10.5. De dikgedrukte kopjes boven elk artikel van de algemene voorwaarden zijn slechts bedoeld ter bevordering van de leesbaarheid van de artikelen en zijn slechts indicatief. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan deze dikgedrukte kopjes.